Potwierdzenie woli przyjęcia!

W terminie do 15-07-2024 godz. 15:00 należy potwierdzić wolę przyjęcia do klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej, do której kandydat został zakwalifikowany w postaci przedłożenia:

  • oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,

  • oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły,

  • zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu (w przypadku kandydatów do szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe.

  • orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami (w przypadku kandydatów do szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe.

  • orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem silnikowym (w przypadku kandydatów do szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe).


Nie przedłożenie wyżej wymienionych dokumentów w terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w oddziale do którego kandydat został zakwalifikowany.


Ogłoszenie wyników rekrutacji do szkół ponadpodstawowych!

W dniu 11-07-2024 godz. 10:00  zostały podane do publicznej wiadomości wyniki postępowania rekrutacyjnego do szkół ponadpodstawowych. Dostęp do wyników rekrutacji możliwy jest na kilka sposobów:

  • Konto kandydata: Zaloguj się na swoje konto w systemie rekrutacyjnym (opcja "Zaloguj" dostępna jest w prawym górnym rogu).

  • Listy wywieszone w szkołach: Sprawdź listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych kandydatów wywieszone w wybranych przez Ciebie placówkach.

  • Powiadomienie e-mail: Jeśli podczas rejestracji podałeś adres e-mail w danych osobowych kandydata lub/i rodziców/opiekunów prawnych, otrzymasz wiadomość z informacją o wynikach rekrutacji.


Etap rejestracji w systemie rekrutacyjnym został zakończony!

W dniu 04-07-2024 minął termin składania i uzupełniania wniosków o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty. Logując się na konto kandydata, mogą Państwo śledzić status swojego wniosku i osiągnięć. W procesie rekrutacji do szkół brane są pod uwagę tylko te wnioski kandydatów, które zostały potwierdzone przez szkołę pierwszego wyboru, oraz osiągnięcia kandydata zostały zweryfikowane na podstawie złożonych w szkole lub dodanych elektronicznie dokumentów (świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty). Szkoły mają czas do 09-07-2024 na weryfikację złożonych wniosków oraz dokumentów potwierdzających osiągnięcia.


Pamiętaj! Na bieżąco sprawdzaj status swojego wniosku w systemie rekrutacyjnym. W razie pytań lub wątpliwości skontaktuj się z wybraną przez Ciebie szkołą pierwszego wyboru.


Rejestracji w systemie rekrutacyjnym wniosków i osiągnięć!


Od 13-05-2024 mogą Państwo zarejestrować elektroniczny wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej. Od 21-06-2024 będzie możliwe uzupełnienie w systemie rekrutacji ocen i osiągnięć wymienionych na świadectwie oraz wyników egzaminu ósmoklasisty.


Rejestracja wniosku - krok po kroku - obejrzyj filmRejestracja osiągnięć (ocen, wyników egzaminu ósmoklasisty, osiągnięć) - krok po kroku - obejrzyj filmOferty szkół ponadpodstawowych z Krakowa oraz z powiatu Krakowskiego, Oświęcimskiego, Wadowickiego oraz Olkuskiego biorących udział w elektronicznym naborze udostępnione są w menu bocznym systemu - pozycja "Informator o ofercie".


Terminy składania wniosków


od 13-05-2024 do 27-05-2024  – składanie wniosków o przyjęcie do szkół i oddziałów dwujęzycznych, oddziałów międzynarodowych, oddziałów klas wstępnych, oddziałów przygotowania wojskowego, szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe.


od 13-05-2024 do 04-07-2024 – składanie wniosków o przyjęcie do szkół i oddziałów, w rekrutacji do których nie obowiązują sprawdziany językowe lub próby sprawności fizycznej.


od 21-06-2024 do 04-07-2024 - kandydaci, ich rodzice lub prawni opiekunowie wprowadzają oceny i osiągnięcia wpisane na świadectwach ukończenia szkoły podstawowej oraz wyniki egzaminu ósmoklasisty do systemu rekrutacyjnego.


Wniosek rekrutacyjny wypełniony i zapisany w systemie rekrutacyjnym musi zostać podpisany przez przynajmniej jednego rodzica lub prawnego opiekuna kandydata.

 

Wniosek można podpisać profilem zaufanym, podpisem osobistym lub kwalifikowanym. Warunkiem skorzystania z tej możliwość jest posiadanie profilu zaufanego, e-dowodu lub podpisu kwalifikowanego. Podpisanie wniosku za pomocą e-podpisu nie wymaga złożenia wniosku w wersji papierowej w szkole pierwszego wyboru.


Rodzice lub prawni opiekunowie, którzy nie mają możliwości podpisania wniosku rekrutacyjnego e-podpisem, wniosek rekrutacyjny zapisany w systemie drukują, podpisują odręcznie i składają w szkole pierwszego wyboru, tzn. szkole wymienionej we wniosku rekrutacyjnym na pierwszym miejscu na liście wyborów.


Uwaga! Wniosek, który nie zostanie podpisany e-podpisem lub nie zostanie złożony w placówce pierwszego wyboru nie będzie rozpatrywany w procesie rekrutacji do szkół.