Zasady rekrutacji do oddziałów i szkół dwujęzycznych, oddziałów międzynarodowych oraz oddziałów klasy wstępnej na rok szkolny 2024/2025

 


Warunkiem przyjęcia do klasy pierwszej publicznej szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego lub międzynarodowego jest posiadanie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej (ośmioletniej) i uzyskanie pozytywnego wyniku sprawdzianu kompetencji językowych przeprowadzanego na warunkach ustalonych przez radę pedagogiczną.

 

Do oddziałów klasy wstępnej w liceach ogólnokształcących dwujęzycznych i liceach ogólnokształcących z oddziałami dwujęzycznymi przyjmuje się kandydatów posiadających świadectwo ukończenia szkoły podstawowej (ośmioletniej), którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu predyspozycji językowych przeprowadzanego na warunkach ustalonych przez radę pedagogiczną.

 

Terminy przeprowadzenia sprawdzianów kompetencji i predyspozycji językowych ustalają dyrektorzy szkół, zgodnie z harmonogramem postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego określonym przez Małopolskiego Kuratora Oświaty.

 

Jeżeli liczba kandydatów starających się o przyjęcie do szkoły lub oddziału, spełniających ww. warunki, jest większa od liczby miejsc przeprowadzane jest postępowanie rekrutacyjne.

 

Na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego uwzględnia się łącznie:

1) wyniki egzaminu ósmoklasisty;

2) wynik sprawdzianu kompetencji lub predyspozycji językowych;

3) wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oceny z języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego, przy czym w przypadku oceny z języka obcego nowożytnego uwzględnia się ocenę wyższą, oraz z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora danej szkoły jako brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym;

4) ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem;

5) szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:

a) uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkoły, z wyjątkiem tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej i tytułu laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim oraz tytułu laureata konkursu dla uczniów szkół i placówek artystycznych, których organizatorem jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego lub Centrum Edukacji Artystycznej,

b) osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu.

 

Liczbę punktów, które można uzyskać za: wyniki egzaminu ósmoklasisty, świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem, szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz sposób przeliczania na punkty powyższych kryteriów, jak również dokumenty niezbędne do potwierdzania spełniania tych kryteriów określają ogólne zasady rekrutacji.

 

Jeżeli kandydaci uzyskali równorzędne wyniki na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

1) wielodzietność rodziny kandydata (rodzina wychowująca troje lub więcej dzieci),

2) niepełnosprawność kandydata,

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Dokumenty niezbędne do potwierdzania spełniania tych kryteriów określają ogólne zasady rekrutacji.

 

Laureaci lub finaliści ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureaci konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przeprowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy o systemie oświaty, lub laureaci konkursu dla uczniów szkół i placówek artystycznych przeprowadzonego zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 6 ustawy o systemie oświaty, którego organizatorem jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego lub Centrum Edukacji Artystycznej, są przyjmowani w pierwszej kolejności, jeżeli uzyskali pozytywny wynik ww. sprawdzianu kompetencji lub predyspozycji językowych (warunek ten nie dotyczy laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej oraz laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z języka obcego nowożytnego, który będzie drugim językiem nauczania w szkole, oddziale lub klasie wstępnej, o przyjęcie do których ubiega się laureat lub finalista).