Kryteria naboru do samorządowych szkół podstawowych dla kandydatów, którzy ubiegają się o przyjęcie do szkoły podstawowej innej niż szkoła, w obwodzie której zamieszkują oraz dokumenty niezbędne do potwierdzania tych kryteriów

Kryterium

Liczba punktów

Dokumenty niezbędne do potwierdzania kryteriów

Kandydat ubiega się o przyjęcie do szkoły, której uczniem jest w bieżącym roku szkolnym jest jego rodzeństwo1

6

kryterium potwierdzane jest na podstawie dokumentacji szkolnej

Szkoła na liście preferencji we wniosku rekrutacyjnym została wskazana na pierwszym miejscu

5

kryterium potwierdzane jest na podstawie informacji zawartej we wniosku rekrutacyjnym

Kandydat ubiega się o przyjęcie do szkoły, w której obecnie realizuje roczne przygotowanie przedszkolne

4

kryterium potwierdzane jest na podstawie dokumentacji szkolnej

Droga rodzica z miejsca pracy lub miejsca nauki w trybie dziennym (stacjonarnym) do szkoły wskazanej we wniosku rekrutacyjnym jest krótsza niż droga do jakiejkolwiek innej samorządowej szkoły podstawowej2

3

dokument potwierdzający adres miejsca pracy lub miejsca nauki rodzica

Szkoła wskazana we wniosku rekrutacyjnym ma siedzibę na terenie Dzielnicy Miasta Krakowa, w której mieszka kandydat

2

kryterium potwierdzane jest na podstawie informacji zawartej we wniosku rekrutacyjnym

Droga rodzica do szkoły wskazanej we wniosku rekrutacyjnym, z przedszkola do którego uczęszcza rodzeństwo kandydata, jest krótsza niż droga do jakiejkolwiek innej samorządowej szkoły podstawowej1

1

zaświadczenie wydane przez przedszkole o uczęszczaniu do niego rodzeństwa kandydata

Ilekroć mowa jest o:

rodzicach - należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów kandydata oraz osoby sprawujące pieczę zastępczą nad kandydatem;

przedszkolu - należy przez to rozumieć także oddział przedszkolny w szkole podstawowej.

1 Kryteria dotyczą również innej szkoły w tym samym zespole co szkoła wskazana we wniosku rekrutacyjnym

2 Kryterium mogą spełniać maksymalnie dwie szkoły: najbliższa miejsca pracy lub miejsca nauki w trybie dziennym (stacjonarnym) rodziców.