Zasady rekrutacji do szkół prowadzących kształcenie zawodowe, tzn. techników i branżowych szkół I stopnia na rok szkolny 2024/2025

 

 1. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do technikum lub branżowej szkoły I stopnia do 15 lipca 2024 r. muszą złożyć w szkole, do której zostali zakwalifikowani, jeżeli zamierzają podjąć w niej naukę, zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

 2. Kandydaci zamierzający podjąć naukę w zawodzie, dla którego podstawa programowa przewiduje przygotowanie do uzyskania umiejętności kierowania pojazdem silnikowym – do 15 lipca 2024 r. muszą złożyć w szkole, do której zostali zakwalifikowani, jeżeli zamierzają podjąć w niej naukę, orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami, wydane zgodnie z przepisami ustawy o kierujących pojazdami.

 3. Kandydaci zamierzający podjąć naukę w zawodzie, dla którego podstawa programowa przewiduje przygotowanie do uzyskania umiejętności kierowania pojazdem silnikowym w zakresie prawa jazdy kategorii C lub C+E – do 15 lipca 2024 r. muszą złożyć w szkole, do której zostali zakwalifikowani, jeżeli zamierzają podjąć w niej naukę, orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem, wydane zgodnie z przepisami ustawy o kierujących pojazdami.


  Skierowania na wskazane wyżej badania wydają szkoły od 13 maja do 11 lipca 2024 r.

  W uzupełniającym postępowaniu rekrutacyjnym szkoły wydają kandydatom skierowania na badania od 17 lipca do 30 lipca 2024 r. a termin złożenia ww. zaświadczeń i orzeczeń upływa 1 sierpnia 2024 r.

   

  Wymienione orzeczenia są składane:

  – w oryginale,

  – w notarialnie poświadczonej kopii,

  w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata.