Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych na terenie województwa małopolskiego na rok szkolny 2024/2025

Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym

Data:
od: 13-05-2024 do 04-07-2024

Zdarzenie:

Złożenie wniosku (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna) wraz z dokumentami o przyjęcie do klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej (dot. oddziałów ogólnodostępnych).

Data:
od: 13-05-2024 do 27-05-2024

Zdarzenie:

Złożenie wniosku (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna) wraz z dokumentami o przyjęcie do klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej, w której dla kandydatów przeprowadza się:

 • sprawdzian kompetencji językowych – dotyczy szkoły dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego lub oddziału międzynarodowego,

 • sprawdzian predyspozycji językowych – dotyczy szkoły dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego, w którym utworzono klasę wstępną,

 • sprawdzian uzdolnień kierunkowych – dotyczy szkoły, w której jest realizowany program nauczania wymagający od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji,

 • próby sprawności fizycznej - dotyczy szkoły sportowej, mistrzostwa sportowego, oddziału sportowego, oddziału mistrzostwa sportowego lub oddziału przygotowania wojskowego.


Data:
od: 13-05-2024 do 11-07-2024

Zdarzenie:

Wydanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie kandydatowi, który złożył wniosek rekrutacyjny do klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej prowadzącej kształcenie zawodowe / kształcenie w zawodzie.

Data:
od: 28-05-2024 do 28-06-2024

Zdarzenie:

Przeprowadzenie odpowiednio: sprawdzianu kompetencji językowych, sprawdzianu predyspozycji językowych, sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, prób sprawności fizycznej.

Data:
od 02-07-2024

Zdarzenie:

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik odpowiednio: sprawdzianu kompetencji językowych, sprawdzianu predyspozycji językowych, sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, prób sprawności fizycznej.


Data:
od: 21-06-2024 do 04-07-2024

Zdarzenie:

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty.

Data:
do 09-07-2024

Zdarzenie:

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły, w tym weryfikacja spełniania przez kandydatów warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym lub postępowaniu uzupełniającym. Podjęcie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900 ze zm.4) .

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną potwierdzonych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) okoliczności zawartych w tych oświadczeniach.

Data:
od 11-07-2024 godz. 10:00

Zdarzenie:

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

Data:
od: 11-07-2024 do 15-07-2024 godz. 15:00

Zdarzenie:

Potwierdzenie woli przyjęcia do klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej, do której kandydat został zakwalifikowany w postaci przedłożenia:

 • oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,

 • oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły,

 • zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu (w przypadku kandydatów do szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe.

 • orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami (w przypadku kandydatów do szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe.

 • orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem silnikowym (w przypadku kandydatów do szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe).

Data:
od 16-07-2024 godz. 10:00

Zdarzenie:

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

Procedura odwoławcza

Data:
do 19-07-2024

Zdarzenie:

Rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły.

Data:

Do 3 dni od dnia wystąpienia z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.


Zdarzenie:

Sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia.

Data:

Do 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia.


Zdarzenie:

Rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

Data:

Do 3 dni od dnia otrzymania odwołania.


Zdarzenie:

Rozpatrzenie przez dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

Terminy w postępowaniu uzupełniającym

Data:
od: 17-07-2024 do 24-07-2024

Zdarzenie:

Złożenie wniosku (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna) wraz z dokumentami o przyjęcie do klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej z wyłączeniem szkół i oddziałów, o których mowa w punkcie 2.

Data:
od: 17-07-2024 do 18-07-2024

Zdarzenie:

Złożenie wniosku (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna) wraz z dokumentami o przyjęcie do klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej, w której dla kandydatów przeprowadza się:

 • sprawdzian kompetencji językowych – dotyczy szkoły dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego lub oddziału międzynarodowego,

 • sprawdzian predyspozycji językowych – dotyczy szkoły dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego, w którym utworzono klasę wstępną,

 • sprawdzian uzdolnień kierunkowych – dotyczy szkoły, w której jest realizowany program nauczania wymagający od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji,

 • próby sprawności fizycznej - dotyczy szkoły sportowej, mistrzostwa sportowego, oddziału sportowego, oddziału mistrzostwa sportowego lub oddziału przygotowania wojskowego.


Data:
od: 17-07-2024 do 30-07-2024

Zdarzenie:

Wydanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie kandydatowi, który złożył wniosek rekrutacyjny do klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej prowadzącej kształcenie zawodowe / kształcenie w zawodzie.

Data:
od: 19-07-2024 do 22-07-2024

Zdarzenie:

Przeprowadzenie odpowiednio: sprawdzianu kompetencji językowych, sprawdzianu predyspozycji językowych, sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, prób sprawności fizycznej.

Data:
od 23-07-2024

Zdarzenie:

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik odpowiednio: sprawdzianu kompetencji językowych, sprawdzianu predyspozycji językowych, sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, prób sprawności fizycznej.

Data:
do 29-07-2024

Zdarzenie:

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły, w tym weryfikacja spełniania przez kandydatów warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym lub postępowaniu uzupełniającym. Podjęcie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900 ze zm.4) .

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną potwierdzonych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) okoliczności zawartych w tych oświadczeniach.

Data:
od 30-07-2024 godz. 10:00

Zdarzenie:

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów

zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

Data:
od: 30-07-2024 do 01-08-2024 godz. 15:00

Zdarzenie:

Potwierdzenie woli przyjęcia do klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej, do której kandydat został zakwalifikowany w postaci przedłożenia:

 • oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,

 • oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły,

 • zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu (w przypadku kandydatów do szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe.

 • orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami (w przypadku kandydatów do szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe.

 • orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem silnikowym (w przypadku kandydatów do szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe).

Data:
od 02-08-2024 godz. 10:00

Zdarzenie:

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

Procedura odwoławcza


Data:
do 07-08-2024

Zdarzenie:

Rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły.


Data:

Do 3 dni od dnia wystąpienia z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.


Zdarzenie:

Sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia.

Data:

Do 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia.


Zdarzenie:

Rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

Data:

Do 3 dni od dnia otrzymania odwołania.


Zdarzenie:

Rozpatrzenie przez dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.