Zasady rekrutacji do szkół sportowych i mistrzostwa sportowego, oddziałów sportowych oraz oddziałów przygotowania wojskowego na rok szkolny 2024/2025.

 

Absolwenci ośmioletniej szkoły podstawowej są przyjmowani do klasy pierwszej publicznej ponadpodstawowej szkoły sportowej, szkoły mistrzostwa sportowego, oddziału sportowego oraz do oddziału przygotowania wojskowego jeżeli:

 

a)      posiadają stan zdrowia umożliwiający podjęcie nauki w szkole lub oddziale, potwierdzony orzeczeniem lekarskim wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,

b)      posiadają pisemną zgodę rodziców na uczęszczanie do szkoły lub oddziału,

c)      uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, na warunkach ustalonych przez polski związek sportowy właściwy dla danego sportu, w którym jest prowadzone szkolenie sportowe lub na warunkach ustalonych przez radę pedagogiczną, w przypadku oddziałów przygotowania wojskowego.

 

Terminy przeprowadzenia prób sprawności fizycznej ustalają dyrektorzy szkół zgodnie z harmonogramem postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego określonym przez Małopolskiego Kuratora Oświaty.

 

Jeżeli liczba kandydatów starających się o przyjęcie do szkoły lub oddziału, spełniających ww. warunki, jest większa od liczby miejsc przeprowadzane jest postępowanie rekrutacyjne.

 

Na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę wyniki prób sprawności fizycznej kandydatów.

 

Jeżeli kandydaci uzyskali z prób sprawnościowych równorzędne wyniki, na drugim etapie postępowania uwzględnia się dodatkowo łącznie:

 

1) wyniki egzaminu ósmoklasisty;

2) wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oceny z języka polskiego, matematyki i dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora danej szkoły, jako brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym;

3) ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem;

4) szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:

a) uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkoły, z wyjątkiem tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej i tytułu laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim oraz tytułu laureata konkursu dla uczniów szkół i placówek artystycznych, których organizatorem jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego lub Centrum Edukacji Artystycznej,

b) osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu.

 

Liczbę punktów, które można uzyskać za: wyniki egzaminu ósmoklasisty, świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem, szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz sposób przeliczania na punkty powyższych kryteriów, jak również dokumenty niezbędne do potwierdzania spełniania tych kryteriów określają ogólne zasady rekrutacji

 

Jeżeli kandydaci uzyskali równorzędne wyniki na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

1) wielodzietność rodziny kandydata (rodzina wychowująca troje lub więcej dzieci);

2) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

3) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

4) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

5) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

6) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Dokumenty niezbędne do potwierdzania spełniania tych kryteriów określają ogólne zasady rekrutacji.

 

Laureaci lub finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przeprowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy o systemie oświaty, lub laureaci konkursów dla uczniów szkół i placówek artystycznych przeprowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 6 ustawy o systemie oświaty, których organizatorem jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego lub Centrum Edukacji Artystycznej – są przyjmowani do szkół w pierwszej kolejności (do wniosku o przyjęcie do szkoły dołączają zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty – w oryginale, w notarialnie poświadczonej kopii, w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a §1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpisu  lub wyciągu z dokumentu albo w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata) ­– jeżeli spełniają ww. warunki ogólne przy ubieganiu się do szkół prowadzących szkolenie sportowe lub oddziałów przygotowania wojskowego.