Zasady rekrutacji do oddziałów integracyjnych i terapeutycznych klasy pierwszej liceów ogólnokształcących (dla młodzieży), techników oraz branżowych szkół I stopnia na rok szkolny 2024/2025


I. Rekrutacja do oddziałów integracyjnych.

Do oddziałów integracyjnych, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów), przyjmowani są:

1) uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (1-5 uczniów w oddziale liczącym nie więcej niż 20 uczniów), wydane przez zespół orzekający działający w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej – na podstawie skierowania. Uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Kraków do odpowiedniej szkoły kieruje Wydział Edukacji Urzędu Miasta Krakowa. Uczniom zamieszkałym poza Gminą Miejską Kraków skierowanie wydaje również Wydział Edukacji UMK, w miarę wolnych miejsc (obowiązek zapewnienia odpowiedniej formy kształcenia uczniom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ciąży na jednostce samorządu terytorialnego właściwej ze względu na miejsce zamieszkania ucznia i rodzice kierują wniosek do właściwego starosty).

2) uczniowie nieposiadający orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego (15-19 uczniów w oddziale liczącym nie więcej niż 20 uczniów) -  na zasadach ogólnych.

 II. Rekrutacja do klas terapeutycznych – objęcie ucznia nauczaniem w klasie terapeutycznej wymaga opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.